Privacy Statement

Stichting Liniebreed Ondernemen, gevestigd aan Rijksstraatweg 7b, 3631 AA Nieuwersluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Liniebreed Ondernemen
Rijksstraatweg 7b
3631 AA Nieuwersluis

Juke M. van Niekerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Liniebreed Ondernemen. Zij is te bereiken via juke@liniebreed.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Liniebreed Ondernemen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Nieuwsbrief

Voor- en achternaam
E-mailadres

Deelnemers en/of relaties

• Bedrijfsnaam
• Bezoek- en of postadres
• Naam contactpersoon
• Telefoonnummer
• Mailadres
• KvK nummer (indien van toepassing)
• Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij toestemming is gegeven van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via titia@liniebreed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Liniebreed Ondernemen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van onze credit- en debet facturen
• Verzenden van onze E-nieuwsbrief en/of foldermateriaal
• Te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Uit te nodigen voor diverse netwerkbijeenkomsten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Liniebreed Ondernemen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Liniebreed Ondernemen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Liniebreed Ondernemen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: LinieNieuws: onbepaalde tijd totdat wordt afgemeld, Google Analytics: 36 maanden, Formulieren website: 12 maanden, Deelnemersgegevens: onbepaalde tijd totdat wordt afgemeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Liniebreed Ondernemen verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Liniebreed Ondernemen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Liniebreed Ondernemen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Liniebreed Ondernemen en heb je  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar titia@liniebreed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Liniebreed Ondernemen wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Liniebreed Ondernemen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Titia de Zeeuw via titia@liniebreed.nl.