Fort Everdingen staat te koop (50% van de aandelen)

Torenfort Everdingen werd gebouwd van 1842-1847 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Honswijk aan de overzijde van de Lek sloot het Fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af. Het fort is sinds 2014 in het bezit van de speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret, na een lange periode van gebruik door het Ministerie van Defensie. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) van de Koninklijke Landmacht heeft tot 2014 gebruik gemaakt van het complex. In de directe omgeving van het Fort liggen interessante restanten uit de mobilisatieperioden 1914-1918 en 1939-1940.

Bekijk hier FORT EVERDINGEN | UNESCO WERELDERFGOED TE KOOP | (50% VAN DE AANDELEN)

HOLLANDSE WATERLINIE
De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormde van 1815 tot februari 1940 de hoofddefensielinie van het Koninkrijk der Nederlanden. De 85 kilometer lange verdedigingslinie die is gebaseerd op een uitgestrekte waterbarrière gesteund door militaire versterkingen, strekte zich uit van de Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch bij Werkendam. De breedte varieerde van slechts enkele honderden meters ten oosten van Utrecht, tot 7,5 km en zelfs meer dan 10 km in de Vijfheerenlanden. Het typisch Hollandse defensiesysteem van inundaties was de verbeterde voortzetting van de eens zo succesvolle (oude) Hollandse Waterlinie uit 1672. Het concept voor een waterlinie dateert al uit 1589, toen prins Maurits opdracht kreeg van de Staten van Utrecht en Holland om te onderzoeken hoe de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op een zo efficiënt mogelijke manier kon worden verdedigd. Door een optimaal gebruik van de geografische omstandigheden kon een bijzondere verdedigingslinie worden aangelegd. Daar waar hoog Nederland overgaat in het laaggelegen poldergebied is het tamelijk eenvoudig om land onder water te zetten met behulp van sluizen of het doorsteken van dijken. Aan de tastbare onderdelen van deze voornamelijk ‘papieren tijger’ werd eeuwenlang gesleuteld. Na WOII speelde de Nieuwe Hollandse Waterlinie geen rol van betekenis meer in de hoofddefensie. En in 1951 werden veel onderdelen van de Linie gedeclassificeerd, waarmee de opheffing van de Linie als zodanig een feit was.

UNESCO WERELDERFGOED
Eind juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst geplaatst en zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam één UNESCO Werelderfgoed geworden onder de naam de Hollandse Waterlinies.

De Hollandse Waterlinies zijn uniek erfgoed van wereldformaat. De Nederlandse kennis van waterbeheer lag ten grondslag aan de linies. Ook nu nog is het een ingenieus systeem van sluizen, dijken en kanalen, aangelegd om grote stukken land onder water te zetten en het westen van Nederland zo te beschermen tegen vijandige legers. Zo werd water een bondgenoot. In de toekomst kan dit watermanagementsysteem een rol spelen bij klimaatverandering. Het is een 200 kilometer lang open landschap vol ingenieuze waterwerken en robuuste forten. Opvallende voorbeelden naast Fort Everdingen zijn de historische waaiersluizen in de Linge bij Fort Asperen, Fort Asperen in Acquoy en bijvoorbeeld Slot Loevestein.

VERKOOP
Het fort is gesitueerd aan de Noodweg 2 en 4, postcode 4121 KK in Everdingen en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • torenfort met diverse ruimten ten behoeve van rondleidingen
 • dienst- en opslag met de mogelijkheid tot realisatie B&B-kamers
 • een vrijstaand proeflokaal met brouwerij en dienstruimten
 • een vrijstaand zaalgebouw
 • een vrijstaande vergaderruimte met pantry en toiletgroep
 • een vrijstaand toilet- gebouw
 • twee opslagbunkers
 • vrijstaande dienstwoning
 • bijgebouwen
 • parkeerterrein
 • terrassen
 • kampeer-/camperterrein 0,5 Ha (circa 40 plaatsen en nog eens 10 camperplaatsen)
 • erf en ondergrond

BIERBROUWERIJ
Deze brouwerij maakt “genietbieren” die bedoeld zijn om eens goed voor te gaan zitten en de bijzondere smaaksensaties te ervaren. Tegelijkertijd is dit merk steeds vaker terug te vinden in de betere restaurants, waar het voor geraffineerde bier-spijs-combinaties wordt ingezet. De brouwerij is opgericht in 2009 en sinds 2015 gevestigd in Fort Everdingen. Een stoere locatie voor een brouwerij met proeflokaal, winkel, camping, camperplaatsen en zalenverhuur. Het fort biedt ook arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de nabije toekomst zal het fort deel uitmaken van het UNESCO Werelderfgoed.

Fort Everdingen wordt te koop aangeboden met 50% van de aandelen van de Bierbrouwerij en heeft betrekking op de opstallen, de bedrijfsinrichting en inventaris, de goodwill en de handelsnaam.

VERKOOPVOORWAARDEN
De oplevering na gunning plaatsvinden een en ander conform de voorwaarden, doch niet eerder dan het tijdstip waarop verkoper de koopsom heeft ontvangen en de akte is verleden. De levering van de aandelen vindt plaats door middel van een notariële akte die wordt opgemaakt door de notaris. Gunning verkoper voorbehouden

EVERDINGEN
Everdingen is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht. Everdingen ligt in de streek Vijfheerenlanden ten zuiden van de rivier de Lek aan de Lekdijk. De oostgrens van Everdingen wordt gevormd door de Diefdijk, welke tevens gemeente- en provinciegrens is. In de 19e eeuw is nabij de plaats Everdingen (daar waar Lekdijk en Diefdijk elkaar raken) als onderdeel van de Hollandse Waterlinie het Fort Everdingen gebouwd.

Ten westen van het dorp ligt knooppunt Everdingen, de kruising van de rijkswegen A2 en A27. Everdingen maakte vanouds deel uit van het graafschap Culemborg en kwam als deel van dat graafschap in de Franse tijd bij de provincie Gelderland. Op 1 januari 1812 werd Hagestein bij de gemeente gevoegd. Omdat het gebied van Hagestein op 19 september bij 1814 aan de provincie Utrecht werd teruggegeven, ontstond de merkwaardige situatie dat de gemeente in twee provincies lag. Op 1 januari 1818 werd Hagestein weer een zelfstandige gemeente en lag de gemeente Everdingen dus weer alleen in Gelderland. Op 1 januari 1821 werd Everdingen bij de provincie Zuid-Holland gevoegd.

Op 1 januari 1986 werd Everdingen onderdeel van de gemeente Vianen, welke op 1 januari 2002 bij de provincie Utrecht is gevoegd. De naam Everdingen is al in 1284 bekend, wanneer de grootgrondbezitters uit de buurt door de heer van Everdingen worden uitgenodigd om samen te komen en afspraken te maken over de afwatering van het veen en het dijkonderhoud.

BESTEMMING
De bestemming conform het bestemmingsplan Enkel bestemming Gemengd. Het object is gelegen op de grens tussen de gemeenten Vijfheerenlanden en Culemborg, waarbij de grens dwars door het getaxeerde loopt (tevens de grens tussen de provincies Utrecht en Gelderland). Bij het gedeelte van het getaxeerde dat onder de Gemeente Vijfheerenlanden valt, is het vigerend bestemmingsplan “Fort Everdingen” van toepassing (vastgesteld op 4 september 2019).

Het object beschikt, conform artikel 3, gedeeltelijk over de enkelbestemming “Gemengd – Fort” met deels de nadere functie-aanduidingen “Parkeerterrein” en “Terras”. Tevens beschikt het object, conform artikel 5, gedeeltelijk over de enkelbestemming “Water”. Daarnaast beschikt het object, conform artikel 8, over de dubbelbestemming “Waarde – Nieuw Hollandse Waterlinie”, alsmede deels over de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 3” (artikel 7) en “Waarde – Archeologie 2” (artikel 6). Daarnaast is het object gedeeltelijke gelegen binnen de gebiedsaanduiding “Vrijwaringszone – Dijk 1” en geheel gelegen binnen de gebiedsaanduiding “Overige zone – Kernzone”. In de bijlage 5 is de bestemming opgenomen.

Meer informatie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

RIJKSMONUMENT
Een rijksmonument is een monument dat van nationaal belang is. Dit kan komen door bijvoorbeeld een grote cultuurhistorische- of wetenschappelijke waarde. De overheid wijst de rijksmonumenten in Nederland aan. Bekende rijksmonumenten zijn de Beurs van Berlage in Amsterdam, het planetarium van Eise Eisinga en het Mauritshuis in Den Haag. Fort Everdingen is een rijksmonument. In de bijlage 10 is de redengevende omschrijving opgenomen.

NATUURSCHOONWET 1928
In Nederland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk historisch karakter. De overheid wil helpen deze in stand te houden; ze vormen een wezenlijk onderdeel van het natuurschoon. Fort Everdingen is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Dit houdt onder meer in dat de eigenaar van het landgoed in aanmerking kan komen voor diverse fiscale tegemoetkomingen mits het landgoed in stand houden wordt en toereikend wordt beheerd. Dankzij de fiscale faciliteiten die aan u worden verleend, kan het landgoed en dus het natuurschoon makkelijker in stand houden. Het geheel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als landgoed gerangschikt te worden en te blijven.

TECHNISCHE STAAT
Alle houten gebouwen zijn volledig gerenoveerd, de luiken ook (in de contrescarp) zijn onder handen genomen en de infra is (grotendeels) vernieuwd over het hele terrein (regenwaterafvoer, drainage, water- gas- elektra).

PLATTEGRONDEN
Alle plattegronden opgenomen van de opstallen op het fort zijn beschikbaar. De genoemde metrage is niet gebaseerd op NEN 2580 metingen.

INTERESSE?
Download eerst de prospectus voor alle relevante informatie. Bij vragen graag mailen naar info@redres.nl

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.